فرق آدمها


آدم
هاي بزرگ به دنبال طرح پرسش هاي بي پاسخ هستند


آدم هاي متوسط پرسش هائي مي پرسند كه پاسخ دارد

آدم هاي كوچك مي پندارند پاسخ همه پرسش ها را مي دانندآدم هاي بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند

آدم هاي متوسط به دنبال حل مسئله هستند

آدم هاي كوچك مسئله ندارندآدم هاي بزرگ سكوت را براي سخن گفتن برمي گزينند

 آدم هاي متوسط گاه سكوت را برسخن گفتن ترجيح مي دهند

آدم هاي كوچك با سخن گفتن بسيار، فرصت سكوت را از خود مي گيرند


آدم هاي بزرگ در باره ايده ها سخن مي گويند 

آدم هاي متوسط در باره چيزها سخن مي گويند

آدم هاي كوچك پشت سر ديگران سخن مي گويندآدم هاي بزرگ درد ديگران را دارند

آدم هاي متوسط درد خودشان را دارند

آدم هاي كوچك بي دردندآدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند

آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند

آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينندآدم هاي بزرگ به دنبال كسب حكمت هستند

آدم هاي متوسط به دنبال كسب دانش هستند

آدم هاي كوچك به دنبال كسب سواد هستندآدم هاي بزرگ به دنبال طرح پرسش هاي بي پاسخ هستند

آدم هاي متوسط پرسش هائي مي پرسند كه پاسخ دارد

آدم هاي كوچك مي پندارند پاسخ همه پرسش ها را مي دانندآدم هاي بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند

برچسب‌ها: داستان

تاريخ : پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۲ | 10:12 | نویسنده : pooya |
  • نسل سومی
  • نینا چت
  • پست بای