سوالات ریاضی پنجم دبستان از صفحه 30 تا 74

  -سمیرا با 1440 تومان پول 12 جلد دفتر خرید. اگر او بخواهد 20 جلد دیگر از همان نوع دفتر را بخرد چقدر باید پول بدهد؟(5/0 نمره)

الف) 2400 تومان                 ب)2400 ریال                   ج)24000ریال                  د) گزینه الف و ج صحیح است

 

2-طول طنابی 72 متر است . اگر این طناب را به نحوی ببُریم که نسبت طول دو قسمت مانند 2 به 7 باشد طول قسمت بلندتر   چند متر است؟(5/0 نمره)

الف) 72                         ب)14                           ج)56                            د)65

 

3-برای رنگ کردن 12 متر مربع سطح دیوار ، 7لیتر رنگ لازم است.برای رنگ کردن 60 متر مربع از سطح دیوار چند لیتر رنگ لازم است؟(5/0 نمره)

الف) 25                        ب) 35                          ج)45                             د)55

 

4-محمد هر شب ساعت 25َ   22 می خوابد و ساعت 52َ   6 صبح بیدار می شود او چه مدت می خوابد؟(5/0 نمره)

الف)27َ 8                    ب)27َ   9                      ج)52َ   8                         د)52َ    9

 

5-یک ساعت چند ثانیه است؟(5/0 نمره)

الف) 60                       ب)360                         ج)3600                         د)6000

 

6-دوازده دقیقه چند ثانیه است؟(5/0 نمره)

الف)60                       ب)620                         ج)720                           د)7200

 

7-کدام گزینه نشان دهنده مساحت لوزی است؟(5/0 نمره)

الف)نصف حاصل ضرب قطر × قطر         ب)قطر×قطر ÷ 2          ج)(قاعده+قاعده)×ارتفاع÷2        د) گزینه الف و ب

 

8- کدام گزینه نشان دهنده مساحت ذوزنقه است؟(5/0 نمره)

الف)نصف حاصل ضرب قطر × قطر         ب)قطر×قطر ÷ 2          ج)(قاعده+قاعده)×ارتفاع÷2        د) گزینه الف و ب

 

9-%90 خون انسان از اب تشکیل شده است. در هر 20 لیتر از خون انسان چند لیتر اب هست؟(5/0 نمره)

الف)9                          ب) 10                             ج) 18                               د)20

 

10-چند درصد از شکل مقابل هاشور نخورده است؟(5/0نمره)

الف) 225 درصد             ب)50 درصد                     ج) 75 درصد                         د) 100 درصد

 

11-30 درصد کتاب 500 صفحه ای ، چند صفحه می شود؟(5/0 نمره)

الف)500                    ب)400                             ج)300                              د)200

 

12-در کدام یک از شکل های زیر بیش از دو خط تقارن وجود دارد؟(5/0 نمره)

الف)مربع                   ب) نیم دایره                       ج) مستطیل                         د) لوزی

  

15-مساحت یک لوزی که قطر کوچک آن 14 سانتی متر و قطر بزرگ آن 20 سانتی متر باشد، چند سانتی متر مربع می شود؟(1 نمره)

 

16-مساحت یک ذوزنقه که مجموع دو قاعده ان 25 سانتی متر و ارتفاع آن 12 سانتی متر باشد چند سانتی متر مربع می شود؟(1 نمره)

 

17-هریک از اعداد اعشاری را به حروف و عدد بنویسید؟(2 نمره)

53/4 = ..............................................................................           009/5 = ...............................................................................

هفتاد صدم = ......................                                          هفت و صدودو هزارم = ......................

 

18-برای درست کردن نوعی اسفالت نسبت وزن قیر به وزن شن مثل 3 به 17 است.چند درصد این اسفالت از قیر تشکیل شده است؟(2 نمره)

 

  3  2 4 / 3 1

2 3 4 / 9   -

  3 4 / 8 2

2 4 / 9 1 +

19-جمع و تفریق اعداد اعشاری زیر را انجام دهید؟(2 نمره)

 

  

20-مقایسه کنید < = > ؟ (2 نمره)

008/70        289/81              921/5        129/3          105/4        94/3                      7/0       70/0

 


برچسب‌ها: سوالات پنجم دبستان

تاريخ : پنجشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۱ | 10:45 | نویسنده : pooya |
  • نسل سومی
  • نینا چت
  • پست بای