سوالات بنویسیم پنجم ابتدایی از درس 1 الی 12

   1-فعل جمله زیر چه زمانی را نشان می دهد؟(5/0 نمره)             من راه دانشمندان را ادامه خواهم داد.

 

الف) گذشته                      ب) حال                                    ج) آینده                                   د) هیچکدام

 

2-به ترتیب نهاد و مفعول در جمله زیر کدام می باشد؟(5/0 نمره)   اسکاف هر روز بیست نان را در سینی می گذاشت.

 

الف) نان – اسکاف              ب) اسکاف – بیست                    ج) اسکاف – نان                       د) هرسه مورد

 

3-معنی کلمات زیر را بنویسید و با آنها جمله بسازید؟(2 نمره)

 

طعام (............................) ...............................................................................................................................................................................

 

عطا (...........................) ...................................................................................................................................................................................

 

4-در جمله زیر نهاد ، گزاره و زمان فعل را مشخص کنید؟(5/1 نمره)          بهار، دانه ها را از خواب بیدار کرد.

 

نهاد (................................)     گزاره (................................................................................................)    زمان فعل (........................................)

 

5-مخالف کلمات زیر را بنویسید؟(2 نمره)

فقیر(....................................)                                    فاسد(......................................) 

 

غیبت(.....................................)                                جنگ(.......................................)

 

6-با توجه به جمله مقابل کدام گزینه صحیح می باشد؟(5/0 نمره)        من و خواهرم هر روز کتاب می خوانیم.

الف) اول شخص جمع                ب) سوم شخص جمع                   ج)اول شخص مفرد                د)سوم شخص مفرد

 

7-برای کلمات زیر معادل فارسی بنویسید؟(5/1 نمره)

پرانتز(....................................)     فاکس(......................................)      سایز(.....................................)       ترمینال(..................................)

 

8-با فعل های زیر جمله هایی بسازید که مفعول داشته باشند؟(1 نمره)

شنیدم : ..........................................................................................................................................................................

 

خواندید : ........................................................................................................................................................................

 

9- با توجه به جمله (بزرگان با تحمل سختی ها به موفقیت رسیده اند.) کدام گزینه صحیح است؟(5/0 نمره)

الف) حال = مضارع                 ب) اینده = مستقبل                 ج) گذشته = ماضی                    د) حال = مضارع

 


10- از سه موضوع یکی را انتخاب کن و بنویس؟(10 نمره)

 

الف) اگر مخترع بودم ...

ب) شجاعت یک رزمنده...

ج) اگر اختراعات و اکتشافات نبود...


برچسب‌ها: سوالات پنجم دبستان

تاريخ : پنجشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۱ | 10:55 | نویسنده : pooya |
  • نسل سومی
  • نینا چت
  • پست بای