درس

هدیه های آسمان و قرآن

بنویسیم

جغرافیا

تاریخ ومدنی

علوم تجربی

ریاضی

تعداد سئوال

10

15

4

6

10

15

 

1.  معنی آیه ی «فاستعذ بالله» کدام گزینه است ؟

الف- به خدا پناه ببر        ب- به یاد خدا باش     ج-درستکار باش       د- خدا بزرگ است

2.  «هر کس کار خوبی انجام دهد خدا به او ده برابر پاداش می دهد» مربوط به کدام سوره است ؟

الف – اخلاص          ب- انعام         ج- بقره              د- یاسین

3.  در چه زمانی خواندن نماز آیات واجب نیست؟

الف – سیل      ب- خورشیدگرفتگی          ج- ماه گرفتگی          د- زلزله

4.  یکی از مهمترین عبادتهای اسلامی است ؟

الف- نماز جماعت         ب- خمس           ج- زکات      د- روزه مستجی

5.  آرامگاه امام موسی کاظم (ع) در کدام شهر است ؟

الف- کربلا      ب- مشهد              ج- بصره          د- کاظمین

6.  کدام یک از مساجد مهم مسلمانان است در اشغال دشمنان اسلام است ؟

الف- مسجد قبا       ب- مسجدالنبی     ج- مسجد الاقص     د-مسجدالحرام

7.  در نماز جماعت کدام ارکان نماز فقط توسط امام جماعت خوانده می شود؟

الف- نیت       ب- حمد و سوره    ج- اذان و اقامه       د- حمد و سوره-اذان و اقامه

8.  امام رضا (ع) در زمان کدام خلیفه عباسی زندگی می کرد؟

الف- نمرود     ب- هامون         ج- یزید              د- فرعون

9.  اولین کار در وضو گرفتن چیست؟

الف-  شستن دست ها   ب- شستن صورت ج- نیت           د- شستن و پاکیزگی پاها

10.                     معنی درست کلمه های قرآنی «عین – جبال - ابل» به ترتیب چیست ؟

الف- بهشت – گاو – کوهب- چشمه – شتر – کوهج- چشم – کوه -شتر        د- بهشت – گاو – کوه ها

 


بخوانیم و بنویسیم

11.                     در کدام مورد مخفف وجود ندارد؟

الف- کوته      ب- شامگه         ج- بوته          د- روبه

12.                     مترادف کلمه  «ذبح » کدام است؟

الف- گاو و گوسفند       ب- سربریدن       ج- قربانی        د- ذبیح

13.                     مخالف کلمه «ظلمت » کدام است؟

الف- روشنایی        ب- ظلمانی        ج- دیدن      د- رهایی

14.                     تأمل یعنی :

الف- آرزو کردن           ب- فکر کردن – درنگ گردن           ج- عمل کردن               د- بی توجهی کردن

15.                     در بیت زیر مفهوم چیست؟

چو عضوی به درد آورد روزگار       دگر عضوها را نماند قرار

الف- درد و رنج      ب- فداکاری       ج- همدردی        د- ایثار

16.                     به کسی که چیز تازه ای می سازد چه می گویند؟

الف- دانشمند        ب- مخترع     ج- تعمیرکار      د- کاشف

 

17.                     شعر «رنج و گنج» از کیست؟

الف- پروین دولت آبادی            ب- محمد تقی بهار           ج- قیصر امین پور                      د- هوشنگ مرادی کرمانی

18.                     کدامیک از گزینه های زیر اسم و صفت است؟

الف- ماشین قرمز     ب- عبادت بندگان       ج- سبز و آبی     د- مردان خدا

19.                     کدام واژه از نظر معنای «گاه» با بقیه متفاوت است؟

الف- عصرگاه         ب- نیروگاه       ج- ایستگاه           د- خوابگاه

20.                     کدامیک مثل است؟

الف- پروانه به آرامی در باغ می چرخید     ج- جوینده یابنده است

ب- خدایا مرا یاری کن                 د- به به چه غذایی

21.                     اگر کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنیم، کدامیک در اول قرار می گیرد؟

الف- مقدمه     ب- مهلت          ج- مرمت         د- مکاتبه

22.                     کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟

الف- غم        ب- شعف           ج- اشک           د- گریه

23.                     «باب» واحد شمارش چیست؟

الف- انسان     ب- هواپیما       ج- ساختمان و مغازه ها     د- گاو و گوسفند

24.                     هیجان انگیزترین بخش داستان چه نام دارد؟

الف- مقدمه          ب- متن                ج- اوج                د- پایان

25.                     هم خانواده ی «محیط» کدام گزینه نیست؟

الف- احاطه          ب- حیاط          ج- محدوده            د- محوطه

 

ریاضی

26.                     اختلاف بزرگترین و کوچکترین عدد پنج رقمی کا با ارقام 1 و 6 و 0 و 2 و 7  می توان نوشت، کدام است؟

الف- 69543      ب- 65943      ج- 65493      د- 65394

27.                     عدد سه میلیارد و دو میلیون و ده کدام است؟

الف- 3002000100      ب- 30000200010    ج- 3000200010 د- 3002000010

28.                     حاصل عبارت زیر کدام است؟

.........= 216 – (254 × 162)

الف- 40923      ب- 40932      ج- 40392     د- 40910

29.                     به کدامیک از اعداد زیر 789 واحد اضافه کنیم تا حاصل کوچک ترین عدد 6 رقمی شود؟

الف- 99222      ب- 99211      ج- 99201      د- 99210

30.                     درون نقطه چین(....) چه عددی باید نوشت تا تساوی درست شود؟     ..... × 8 = (5 × 8) – (12 × 8)

الف- 6         ب- 7         ج- 8         د- 17

31.                     دو خط که فاصله بین آنها در تمام نقاط به یک اندازه باشد چه نامیده می شود؟

الف- وتر            ب- عمود منصف ج- عمود      د- موازی

32.                     قیمت یک مداد 158 تومان است. برای خرید 185 عدد مداد چند تومان باید بپردازیم؟

الف- 39203      ب- 29230      ج- 29330      د- 39230

33.                     خسرو 12 ساله است. سن برادر او از 3 برابر سن او 8 سال کمتر است. برادر خسرو چند سال  دارد؟

الف- 36             ب- 26             ج- 28             د- 27

34.                     هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه نام دارد؟

الف- مربع      ب- مستطیل            ج- ذوزنقه        د- لوزی

 

35.                     کامیونی 75 کیسه ی 45 کیلوگرمی گندم و 72 کیسه ی 38 کیلوگرمی برنج حمل می کند. وزن بار این کامیون چقدر است؟

الف- 16111      ب- 51111      ج- 61111      د- 6111

36.                     مجموع سن بیژن و اسفندیار روی هم 32 سال است. 2 سال دیگر مجموع سن آنها چقدر است؟

الف-  34            ب- 35             ج- 36             د-37

37.                     هر تخم مرغ در 5 دقیقه می پزد. 6 تخم مرغ درهمان ظرف و با هم چند دقیقه می پزد؟

الف- 5 دقیقه        ب- 20 دقیقه       ج- 30 دقیقه       د- 10 دقیقه

38.                     نیم ساز هر زاویه . . . . . . . . . است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

الف- خط راستی       ب- نیم خطی       ج- پاره خطی      د- ضلعی

39.                     برای رسم متوازی الاضلاع با استفاده از پرگار و گونیا از پرگار چند بار استفاده کنیم؟

الف- یک بار         ب- دو بار        ج- سه بار        د- چهار بار

40.                     در عدد «دو میلیون و چهل و سه» ارزش مکانی کدام گزینه از همه کمتر است؟

الف- 2         ب- 43             ج- 3         د- 0

 


تاریخ و مدنی

41.                     کدام جامعه پایه ی اصلی جامعه های دیگر است ؟

الف- مدرسه     ب- خانواده           ج- مسجد          د- امت اسلامی

42.                     برای رسیدن به نظم چه چیزی لازم است ؟

الف- قانون     ب- همکاری            ج- مشورت         د- ناظم

43.                     کارکدام  گروه از جامعه شبیه کار پیامبران است ؟

الف- دانشجویان      ب- دانش آموزان        ج- معلمین        د- کارمندان اداره

 

44.                     مهمترین مشکل  انسان نخستین چه بود ؟

الف- ساختن خانه             ب- تهیه لباس و پوشاک 

ج- حمله حیوانات وحشی            د- فراهم کردن غذا

45.                      در زمان هخامنشیان اداره  امور شهرها بر عهده ی چه کسی بود ؟

الف- پادشاه         ب- وزیر      ج- فرمانروا      د- شهربان

46.                     پادشاهان برای بر قراری نظم و اداره ی شهر ها به ترتیب از کدام  موارد استفاده کردند؟

الف- دادو ستد-مالیات            ب-قانون-معامله ی کالا به کالا     

ج- مالیات-قانون             د-قانون مالیات

47.                     اگر ما را به شرق بایستیم ،آفتاب در کدام جهت غروب می کند ؟

الف- سمت راست ما        ب- سمت چپ        ج- پشت سرما      د-مقابل ما

48.                     خاک کدام قسمت برای کشاورزی  مناسب نیست ؟

الف- جلگه گرگان             ب- جلگه خوزستان      

ج- دشت لوت و دشت کویر           د- جلگه گیلان

49.                     در کدام قسمت کشور ما جمعیت بیشتری زندگی می کنند ؟

الف- ناحیه خوزستان               ب- ناحیه گرم و خشک       

ج- ناحیه کوهستانی                د- رشته کوه البرز

50.                     بندر ترکمن یکی از بندرهای مهم کشور و در کنار کدام دریا است ؟

الف- ایران-خلیج فارس                 ب- ایران-دریای عمان  

ج- ایران-دریایخزر                د- ترکمنستان-دریای خزر

 

 

 

علوم تجربی

51.                     در عمل غذا سازی  گیاهان کدام  گاز  تولید می شود ؟

الف- اکسیژن         ب- مونواکسید کربن     ج- کربن دی اکسید      د-بخار آب

52.                     حشرات در کدامیک از مراحل رشد خود بیشترین زیان را به بار می آورند ؟

الف- تخم           ب- بلوغ          ج- نوزاد     د-0 پله

53. گیاهان مواد مورد نیاز خود را برای غذا سازی از کجاها به دست می آورند ؟

الف- زمین          ب- خاک و نور         ج- زمین و هوا         د- هوا

54.                     در چراغ ماشین ها از چه آینه استغاده می شود ؟

الف- برآمده             ب-فرورفته            ج- معمولی        د- تخت

55.                     کدام یک از موارد زیر انگل نمی باشد ؟

الف- کرم کدو        ب- آسکاریس            ج- کرمک      د- کرم خاکی

56.                      در پریسکوپ آینه ها به چه صورت قرار می گیرند ؟

الف- عمود          ب- متواری            ج- موازی     د- قائمه

57.                     کدام یک رسانای خوبی نیست ؟

الف- سیم مسی        ب- کلید فلزی     ج-  چوب خشک      د- سکه

58.                     به کار گرفتن تمام حواس را در انجام آزمایش ها چه می گویند؟

الف- نتیجه گیری     ب- مشاهده        ج-فرضیه          د- نظریه

59.                     کدام یک از شرایط زیر برای دیدن هرجسم لازم است ؟

الف- جسم       ب- چشم سالم          ج- نور                د- همه موارد

60.                     بلندترین سلول جانوران چه نام دارند ؟

الف- سلول استخوان       ب- سلول عصبی     ج- سلول ماهیچه        د- سلول دیواره ی روده

 


برچسب‌ها: سوالات چهارم دبستان

تاريخ : شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۱ | 10:45 | نویسنده : pooya |
  • نسل سومی
  • نینا چت
  • پست بای